/ 26408400-2
single page background

سدیم دودسیل بنزن سولفونات

سدیم دودسیل بنزن سولفونات با فرمول شیمیایی C۱۲H۲۵C۶H۴SO۳Na یک نمک بی رنگ با ویژگی های مفید به عنوان سورفاکتانت است. دودسیل بنزن سولفونات سدیم در آب حل می شود و تبخیرپذیری پایینی دارد. سدیم دودسیل بنزن سولفونات سدیم، به صورت دانه ، پودر و یا گرانول سفید یا زرد رنگ است. این ماده شیمیایی در آب حل می شود، و تهدیدکننده محیط زیست به شمار می رود. از این رو برای محدود کردن گسترش آن به محیط زیست باید گام های فوری برداشته شود. سدیم دودسیل بنزوات سولفونات همچنین به عنوان شوینده مصنوعی استفاده می شود.