/ 26408400-2
single page background

اگزالیک اسید

این ماده یک جامد سفید رنگ و بدون بو است که به خوبی در آب حل و با آن مخلوط می شود. در ساختار خود دو گروه کربوکیلیک اسید دارد و همچنین ساده ترین دی کربوکسیلیک اسید شناخته می شود. به شدت جاذب آب است و با جذب آب به صورت دی هیدرات در می آید که فرمول مولکولی آن به صورت C2H2O4.2H2O و چگالی آن به مقدار 1.653 گرم بر سانتیمتر مکعب کاهش می یابد. در اتانول محلول و در کلروفرم، بنزن و اتر نامحلول است. در مونوکسید کربن و فرمیک اسید تخریب می شود. ه صورت عمده از این ماده برای مواد شوینده و سفید کننده خانگی استفاده می کنند. در واقع عامل خورندگی وایتکس و جوهر نمک، اسید اگزالیک موجود در آن می باشد. به دلیل قدرت پاک کنندگی بالا، اسید اگزالیک را برای پاک کردن چرخ های اتومبیل ها استفاده می کنند. یکی از کاربرد های باارزش اسید اگزالیک در صنعت تصفیه آب است. زیرا که این اسید آلی به راحتی با کلسیم پیوند داده و باعث ته نشین شدن آن می شود.