/ 26408400-2
single page background

پودر آتش نشانی

یکی از راه های معمول برای خاموش کردن آتش، قطع کردن رسیدن اکسیژن به آتش یا به اصطلاح خفه کردن آتش است که این کار را معمولا با پودر های خاموش کننده آتش انجام میدهند. و طریقه استفاده این پودر ها، مصرف از طریق کپسول آتش نشانی است.

پودر های آتش نشانی که در کپسول های آتش نشانی استفاده می شود در دو دسته بندی زیر قرار می گیرند.

  •  پودر های شیمیایی : پودر آتش نشانی شیمیایی که از نظر ظاهری بسیار نرم است و از ترکیب چند ماده شیمیایی به دست می آید. مواد اولیه کپسول های آتش نشانی محسوب می شود. مواد شیمیایی که به این پودر ها اضافه می شود از بهم چسبیدن ترکیبات اصلی در اثر رطوبت و یا … جلوگیری می کند.
  •  پودر های خشک : پودر های آتش نشانی خشک، پودر های غیر قابل اشتعال هستند. بیشترین زمانی از که از این پودرها استفاده می شود برای خاموش سازی مواد نفتی و روغن است. این پودر ها از نظر قیمت نسبت به پودر های شیمیایی ارزان تر است ولی از طرفی عملکرد پودر های شیمیایی بهتر است.